Eesti Maaülikooli suurloomakliiniku loomaarstid annavad sõltumatut ja teadmistepõhist karjatervise alast nõu!

Kas Te soovite teada oma karja jõudluse ja tervise staatust ning teadvustada olemasolevaid probleeme? Kas soovite ennetada karjatervise probleeme ootamata ära majandusliku kahju tekkimise? Maaülikooli suurloomakliiniku arstid viivad farmides läbi kompleksseid karjatervise programme. Programmi käigus tuvastatakse hetkeolukord karjas ning koostatakse tegevusprogramm olemasolevate probleemide lahendamiseks ning uute probleemide ennetamiseks. Eesmärk on parandada karja loomade tervisestaatust ning seeläbi tootmise tasuvust ja toodangu kvaliteeti. Karjatervise programm on farmerile abivahend otsustusprotsessis, sest meie nõuanne on sõltumatu, teadmistepõhine ning majanduslikult põhjendatud.

Keskmiselt kord kuus toimuvad karjatervise visiidid, kus hinnatakse karja olukorda ja vastavust seatud eesmärkidele. Visiidi ajal tehakse loomade kliiniline läbivaatus ja analüüsitakse karjas olemasolevaid andmeid. Kuna farmipersonal on võtmetähtsusega probleemide lahendamisel, on karjatervise programmide üheks oluliseks osaks töötajate koolitamine farmis. Üheskoos leitakse kõige paremad meetmed probleemi lahendamiseks just Teie karja situatsiooni arvestades.

Kas vajate abi olemasolevate karja probleemide lahendamisel? Kas Teie sooviks on parandada piima kvaliteeti, parandada vasikate tervist, loomade sigivust, vähendada kulusid ravimitele või hoopis veenduda planeeritava investeeringu efektiivsuses?

Pakume farmeritele ja loomaarstidele abi ja nõustamist mitmetes valdkondades:

Udaratervisealane nõustamine

Programmi käigus teeme koos Teiega kindlaks karja somaatiliste rakkude arvu ja kliiniliste udarapõletikkude tekkimise põhjused. Koostame üheskoos rutiinsed tööjuhendid piimakvaliteedi ja udaratervisealaseks tööks, udaratervise jälgimiseks ja udaranakkuste vähendamiseks. Karja loomaarstiga arutame lehmadele sobivate raviskeemide üle. Leiame rahaliselt optimaalsema udarapõletikkude tõrjeskeemi Teie karja jaoks.

Noorkarja tervishoid

Osutame abi ja nõustame kõigi vasikate ja noorkarja terviseprobleemide korral (kõhulahtisus, suur suremus, hingamisteede haigus, ebapiisav juurdekasv, mullikate sigimisprobleemid jne).

Karja sigimisprobleemid

Suureneva piimatoodanguga kaasneb paratamatult lehmade halvem sigimine. Siiski on olemas lahendused, kuidas hoida karja sigimisalane olukord optimaalsena. Suurloomakliiniku arstid annavad nõu karja sigimisprobleemide (abordid, halb tiinestuvus, rasked poegimised, emakapõletikud jne) korral. Võtmerolliks on selle valdkonna probleemidega tegelemisel farmi personali koolitus ning nende tegevuste optimeerimine. Samuti pööratakse tähelepanu nii veiste söötmisele, nakkushaigustele kui ka pidamise iseärasustele.

Karja ainevahetusprobleemid

Nõustame karja ainevahetusprobleemide (lehmade mahajäämine, kõhnumine, poegimisjärgne isutus, kõhulahtisus, ebapiisav toodanguvõime jne) korral. Kuna ainevahetushaigused mõjutavad väga tugevalt kõigi karja loomade toodanguvõimet, siis just see on valdkond, millega tuleb ennetavalt tegeleda. Kõrvalekallete kiireks avastamiseks püüame leida haigustele viitavaid märke kõige tundlikumalt indikaatorilt - lehmalt, misläbi avastatakse probleemid enne kliiniliste haiguste tekkimist.

Veiste jäsemete tervishoid

Jäsemehaigused on üks kolmest peamisest lehmade väljamineku põhjusest. Lonkav lehm ei anna piima, kõhnub kiiresti ning ei sigi. Seetõttu on oluline jäsemehaiguste teket karja tasemel ennetada. Tuvastame karjas lonkavate loomade osakaalu, teeme kindlaks haiguste profiili ning analüüsime nende avastamise ja ravi programme. Selgitame välja jäsemehaiguste riskitegurid ning koostöös farmeriga koostame karja olukorda arvestava sõratervist arendava tegevuskava.

Nakkushaigused ja vaktsineerimine

Karjas levivad nakkushaigused tekitavad majanduslikku kahju põhjustades loomade haigestumist, suurendades kulusid ravimitele ning vaktsiinidele. Oleme abiks nakkushaiguste diagnoosimisel karjas, nende rolli omistamisel loomade haigestumises ning tõrjeskeemide koostamisel. Aitame farmeril leida vastused küsimustele – millised nakkushaigused karjas loomadel haigust põhjustavad ning millise haiguse vastu oleks mõtet konkreetses karjas tõrjeskeeme rakendada. Hindame sõltumatu pilguga erinevate tõrjeskeemide maksumust ning prognoosime selle kuluefektiivsust. Aitame farmeril otsustada, millised vaktsineerimisskeemid on antud karjas näidustatud ning võivad tuua paranemist loomade tervises. Samuti koostame karjadele nende iseärasusi arvestava bioturvalisuse programmi, mille järgimisel välditakse oluliste nakkuste karja toomist.

Meie eesmärk on asjatundliku ning sõltumatu pilgu ning nõuga aidata kaasa kasumlikule tootmisele läbi loomade tervise ning heaolu!